تحلیل کیفی حکمرانی خوب الکترونیک در وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، پژوهشکده مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی علوم ورزشی، تهران، ایران

3 گروه تربیت بدنی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

4 گروه تربیت بدنی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل کیفی حکمرانی خوب الکترونیک در وزارت ورزش و جوانان تدوین گردید.
روش تحقیق: روش پژوهش حاضر بلحاظ هدف توسعه‌ای و بلحاظ اندازه‌گیری پژوهشی کیفی است که با استفاده از روش نظریۀ داده بنیاد مورد تحلیل قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از کدگذاری باز، محوری و گزینشی (مدل اشتراوس و کوربین) استفاده گردید.
یافته‌ها: بر اساس نتایج مقوله‌ها در قالب 28 مقوله و 62 کد مفهومی مشخص شد و در دل ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به صورت موجبات علی، مقوله اصلی: حکمرانی خوب الکترونیک در وزارت ورزش، راهبردها، شرایط زمینه‌ای، ‌شرایط مداخله‌گر، و پیامدها جای گرفتند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که شرایط زمینه‌ای در دو سطح خرد (قوانین) و کلان (عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل ساختاری(زیرساختی)، قابل تفکیک می‌باشند. نتایج حاضر چارچوبی مناسب و بومی برای پژوهش های مرتبط با حکمرانی خوب الکترونیک در ورزش ایران است که لازم است در جهت توسعه بیشتر سازمان های ورزشی به ابعاد و پیامدهای آن توجه گردد.

کلیدواژه‌ها