مقبولیت سلبریتی‌ها در مشارکت‌های سیاسی از نظر مخاطبان شبکه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیارگروه جامعه‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

سلبریتی‌ها تنوع گسترده‌ای از پدیده‌های دیداری را وحدت می‌بخشند؛ از همین‌رو مطالعات میان‌رشته‌ای فرهنگی، اجتماعی، و علم دیجیتال اهمیت دارد. ظاهر اجتماعاً سازمان‌یافته سلبریتی‌ها باید در حقیقت کلی‌اش باز شناخته شود. لذا فرضیه‌ی اولیه مقاله این است که سلبریتی‌ها به‌عنوان نخبگان با قدرت و نفوذ جامعه هستند؛ آن‌ها از مقبولیت فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی برخوردارند، که قانونی و مشروع نیست؛ بنابرین نباید در حوزه‌های غیر تخصصی‌شان فعالیت داشته باشند. با توجه به اهداف تعیین ویژگی افراد تاثیرگذار جهت الگوسازی، و نشان دادن قدرت و نفوذ سلبریتی‌ها و کاربرد عملیاتی نتیجه‌ی پژوهش، روش تحقیق، «تحلیل محتوا» است، چرا که تاثیرات متقابل ارتباط جمعی نیاز به این تکنیک خاص دارد. روش گردآوری داده‌ها از سلبریتی‌های منتخب ایران در شبکه اجتماعی اینستاگرام، با استفاده از مشاهده مشارکتی و مشتمل بر خوانش محتوای مجازی است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کیفی استفاده شده و برای تبیین رابطه علت و معلولی بین داده‌ها، تاثیر عوامل مختلف بر رفتار سلبریتی‌ها مورد تحلیل قرار گرفته است. بنابرین آنچه در نتیجه تفحص برقرار می‌شود، عدم مقبولیت سلبریتی‌ها در فعالیت سیاسی و اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها