ارزیابی مدل فرهنگ رفتاری اخلاق‌مدار در بین تماشاگران فوتبال لیگ برتر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

زمینه و هدف: دف از پژوهش حاضر، ارزیابی مدل فرهنگ اخلاق مدار در میان تماشاگران فوتبال لیگ برتر کشور بود. روش تحقیق: این پژوهش کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات به صورت پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای است که با آلفای کرونباخ پایایی‌سنجی و با تحلیل عاملی تأییدی روایی سنجی شده است. آزمون فرضیه‌ها با مدل‌یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار PLS انجام شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند عوامل اجتماعی به میزان 325/0، عوامل اقتصادی به میزان 329/0، علل فردی و روانی به میزان 493/0، رسانه‌ها و تلویزیون به میزان 625/0، عوامل قانونی و سیاستگذاری فرهنگی به میزان 248/0، تسهیلات و امکانات به میزان 411/0، عوامل مدیریتی به میزان 615/0، عوامل آموزشی به میزان 209/0، عوامل جمعیت شناختی به میزان 331/0و چهره‌های ورزشی به میزان 281/0 بر اعتبار مدل فرهنگ اخلاق مدار تأثیر دارند. نتیجه‌گیری: عوامل مرتبط با رسانه‌ها و عوامل مدیریتی با حدود 60 درصد بیشترین تأثیر را بر اعتبار مدل فرهنگ اخلاق‌مدار دارند. بایسته است تصمیم گیرندگان حوزه فوتبال به این ابعاد توجه بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها