مبانی مسئولیت مدنی شورای شهر و شیوه های جبران خسارت اشخاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه رجا، قزوین، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مسولیت مدنی نهادهای عمومی غیردولتی همواره از موضوعات محل بحث و نظر بوده است.در این میان شورای اسلامی شهر به عنوان یکی از عناصر مهم سیستم مدیریت شهری و به عنوان نهاد سیاست‌گذار و تصمیم گیر در سطح محلی مطرح است که تصمیمات آن می تواندخسارت هایی برای اشخاص دیگربه دنبال داشته باشد.سوال اساسی که در این زمینه مطرح می شود این است که مبانی مسئولیت مدنی شورای شهرچیست و شیوه های جبران خسارت اشخاص به چه صورت است؟مقاله حاضر توصیفی تحیلی بوده وبا استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سوال مورداشاره پرداخته است. نتایج بیانگراین امراست که مسئولیت مدنی شورای شهرمستنط ازقانون مسئولیت مدنی پذیرفته شده و شورا هم بر اساس تصمیمات جمعی به عنوان یک شخصیت حقوقی و اعضاء شورا نیز بر حسب وظایف فردی دارای مسئولیت مدنی است و اگر چه شورای شهر نقش اجرائی ندارد لکن در نتیجه اجرای مصوبات شورای شهر و یا ترک فعل به صورت عدم اقدام در راستای وظایف تعریف شده،به اشخاص دیگر خسارت وارد شود،از باب تقصیر یا ترک فعل مسئولیت دارد.مطالعه مسئولیت مدنی اعضای شوراهای شهر و روستا و شهرداران در نظام حقوقی ایران مبین آن است که،علیرغم پیش‌بینی برخی موقعیت های خاص در قوانین مصوب، که مسئولیت دولت را منطبق با تئوریهای تقصیر یا خطر پذیرفته است؛در بسیاری از موارد مواجه با اشکال یا خلاء قانونی است.اقتضای عدالت که بر جبران خسارت زیاندیده حکم می‌کند،تحقق و تثبیت مسئولیت مدنی نوعی و بدون«تقصیر»را که مشابهت با نظریات«خطر»یا«تضمین حق» در حقوق خارجی دارد،به عنوان یک اصل و قاعده اجتناب ناپذیر می‌سازد.

کلیدواژه‌ها