سیاست جنایی حاکم بر حمل و نقل هوایی ایران در مقایسه با سایر کشورها با کمک ماتریس SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ، واحد اصفهان ( خوراسگان ) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان ، ایران

2 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ، واحد اصفهان ( خوراسگان ) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان ، ایران .

3 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ، واحد اصفهان ( خوراسگان ) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان ، ایران .

چکیده

هواپیما وسیله نقلیه هوایی پرسرعت است و برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد که مهمترین نوع آن حمل و نقل افراد و اشیا است. گسترش استفاده از هواپیما در حمل و نقل مسافر و باری منجر به در نظر گرفتن قانون هواپیمایی به عنوان شاخه جداگانه ای از قانون شده است. در این مقاله ، ما سعی کردیم نقاط قوت و ضعف را به عنوان عوامل داخلی و همچنین فرصت ها و تهدیدها را به عنوان عوامل خارجی با استفاده از روش ماتریس SWOT برای عوامل اثرگذار در قانون کیفری هواپیمایی شناسایی کنیم. سپس استراتژی های سازگار در هر بخش شناسایی و در نهایت بهترین استراتژی ها تعیین شدند. مطابق ماتریس QSPM ، گزینه ST4 به معنای "اجرای یک برنامه استراتژیک برای تأمین ناوگان هوایی و افزایش نرخ اجرا در همه شرکت ها" با نمره وزن 10.9 به عنوان استراتژی اصلی و گزینه ST5 "بازگشت سرمایه در بخش حمل و نقل است. حضور پررنگ و حضور بخش خصوصی در این زمینه "به عنوان راهبرد دوم انتخاب شد. ST1 ، ST2 و ST3 به عنوان گزینه های بعدی انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها