پدران بنیان گذار و تفسیر قانون اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد میناب، دانشگاه آزاد اسلامی، میناب، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

چکیده:
قانون اساسی یا اساسنامه عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده‌ی اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده‌ی حقوق شهروندان کشور است. تفسیر قانون اساسی اگرچه از نظریة کلّی تفسیر قانون مستثنا نیست، امّا به دلیل هم‎سنگی با متن قانون اساسی و همبستگی با مسائل سیاسی، اجتماعی از پویایی و برجستگی خاصی برخوردار است. به سبب این‎که هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن ‎را تفسیر می‌کند، در اکثر قریب به اتفاق نظام‌های سیاسی دنیا نظارت بر اجرای قانون اساسی و تفسیر آن به مرجعی واحد سپرده شده‌ است. آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است این است که در تفسیر اصول قانون اساسی می بایست دیدگاه ها و نظریات افراد تأثیرگذار در تصویب اصول قانون اساسی که اصطلاحاً پدران بنیان‌گذار نامیده می‌شوند را مدنظر قرار داد تا از هدف اصلی و نهایی اصول قانون اساسی منحرف نشد. در این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به روش توصیفی-تحلیلی تأثیر بکارگیری نظرات و اندیشه‌های این افراد در رویه تفسیری مراجع صلاحیتدار تفسیر قانون اساسی مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها