نسبت سنجی، موضوع شناسی تقنینی و رویه ای در توبه از زنای به عنف در حقوق ایران، ترکیه و مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مفید قم، قم، ایران

چکیده

توبه به مثابه یکی از تأسیسات ارفاقی در حقوق جزای اسلامی می تواند واجد کارکرد کیفر زدایی در حقوق جزای عرفی باشد. به رسمیت شناختن این تأسیس اسلامی در حقوق جزای موضوعه موجب می گردد تا نظام کیفری از یک سو محمل موجهی را برای مواردی که مجرم نادم گردیده و اصلاح وی محرز می باشد جهت سقوط کیفر یا اعطاء تخفیف مجازات دارا باشد و از سوی دیگر با توجه به ضوابط توبه که حدود و ثغور آن رامشخص میسازد سیاست تقنینی در جهات سقوط مجازات از اتخاذ رویکردهای متشتت و صلاحدیدی مصون بماند. یافته ناشی از مباحث گفته شده در این پژوهش، حاکی از آن است که مقنن در اعمال تحولات قانونی در باب جرایم جنسی تا حدودی از اصول و مبانی فقهـی فاصـله گرفته است و این تحولات غالبـاً متـأثر از مقتضـیات زمـان و مکـان، ممانعـت از وهـن بـه دیـن و ملاحظات حقوق بشری بوده است. مدعای ما بر این امر این است که قـانونگـذار در تـدوین برخـی مقررات در خصوص این دسته از جرایم نه تنها از نظر مشهور فقها پیروی نکرده بلکه اقدام به جرمانگاری و در نظر گرفتن شدیدترین مجازات (اعدام) برای برخی رفتارها نموده است که هیچ پیشـینه فقهی و روایی نیز نداشته است. بنابراین می‌توان گفت تحولات ایجاد شده در مواردی با مبانی جرم انگاری هماهنگی ندارد و بر اساس مبانی و اصول صورت نپذیرفته است.

کلیدواژه‌ها