تبیین شرایط تحقق مسئولیت در ترمیم خسارت ناشی از معاملات باطل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی حقوق، واحد اردبیل ، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 گروه آموزشی حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 گروه آموزشی حقوق ، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

تا زمانی که شرایط اساسی صحت قرارداد و حسب مورد شرایط اختصاصی لازم برای صحت برخی عقود رعایت شود و عقد با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز منافاتی نداشته باشد، اصل بر صحت قراردادهاست. در صورت فقدان یا عدم رعایت هرکدام از این شرایط، عقد باطل خواهد بود. بطلان عقد دارای آثاری است که ازجمله آنها مسئولیت یکی از طرفین عقد باطل در جبران خسارات وارده به طرف دیگر عقد می باشد. مسئولیت ناشی از قرارداد باطل و الزام به جبران خسارت ناشی از آن، منشا غیرقراردادی دارد. در جهت تأمین هدف مسئولیت مدنی یعنی جبران کامل خسارات، تعیین بهترین روش جبران خسارت ضروری است که دادگاه ها در هرمورد جبران نسبی را ملاک قرار داده و از جبران نوعی و حکم به پرداخت نقدی خسارات در همه موارد اجتناب کنند. در صورت وجود تعهد و نقض آن، مسئولیتی برای ناقض تعهد قابل تصور است که این مسئولیت انواع مختلفی دارد و شامل مسئولیت مدنی یا قهری، مسئولیت قراردادی، مسئولیت کیفری و اخلاقی است. شرایط تحقق مسئولیت عبارت است از: مسلم بودن، مستقیم بودن، شخصی بودن، عدم جبران قبلی، قابل پیش‌بینی بودن و وارد شدن خسارت به حق مشروع زیان دیده. در مقاله حاضر سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای تبیین شرایط تحقق مسئولیت در ترمیم خسارت ناشی از معاملات باطل را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها