ارائه مدل مفهومی توسعه ورزش بر اساس تمدین نوین اسلامی ایرانی با رویکرد مدل معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران،تهران، ایران

4 مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق ارائه مدل مفهومی توسعه ورزش بر اساس تمدین نوین اسلامی ایرانی با رویکرد مدل معادلات ساختاری است. رویکرد پژوهش حاضر، کیفی می‌باشد. روش گردآوری داده‌ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه‌های عمیق و باز (18 مصاحبه با 17 نفر) با اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه ورزش و اسلام و همچنین اساتید متخصص در حوزه تمدن اسلامی می‌باشد. روش نمونه‌گیری به صورت گلوله برفی و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. روایی این پژوهش توسط مصاحبه‌شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. پایایی نیز با استفاه از روش توافق درون موضوعی 6/76% به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسه مداوم در طی دو مرحله کدگذاری باز و محوری استفاده شده است. نهایتا 37 کد مفهومی،10 مقوله اصلی و 8 کد محوری استخراج شد. کدهای محوری شامل رسانه، عدالت، علم‌آموزی، اعتقادی، اخلاق، کار و تلاش، اقتصادی و ارتباطی می‌باشد؛ بنابراین بر پایه این مدل، می‌توان به ارزیابی اصول اخلاقی و مبادی فرهنگی در میان ورزشکاران با توجه به آموزه‌های تمدن نوین اسلامی پرداخت و اطلاعات علمی در زمینه اقدامات مناسبی را که باید سازمان برای ایجاد روحیه پهلوانی در میان ورزشکاران از نظر توسعه مدیریتی انجام دهد، فراهم ساخت.

کلیدواژه‌ها