بررسی شاخص های توسعه کارآفرینی فرهنگی در سازمان های فرهنگی ایران(مورد مطالعه: سازمان میراث فرهنگی استان سمنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران،ایران

2 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

4 دانشگاه آزاد اسللامی واحد تهران شمال

5 دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران

چکیده

در سال های اخیر موضوع کارآفرینی فرهنگی به دلیل ماهیت فرهنگی ،اهمیت مقوله فرهنگ و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشورها اهمیت ویژه ای یافته است که با دقت و توجه به اهمیت فرهنگ نقش مهم و حیاتی در ابعاد مختلف توسعه سازمان را خواهد داشت.هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص های توسعه کارآفرینی فرهنگی در سازمان میراث فرهنگی استان سمنان بوده است. روش پژوهش حاضر ترکیبی اکتشافی (کیفی و کمی) و از نظر هدف نیز پژوهشی کاربردی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی صاحب نظران حوزه کارآفرینی، مدیریت فرهنگی، گردشگری در سازمان میراث فرهنگی، استان سمنان بودند که تعداد 30 نفر از آنها بصورت هدفمند انتخاب شدند.علاوه بر این از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی آن با روش روایی محتوا و با نظر اساتید ، مورد تأیید و برای سنجش پایایی آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان ضریب آن 88 / 0 حاصل شد.تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش های متعددی همچون نرم افزار اس پی اس اس،آموس نسخه 24 استفاده شده است. روش تحلیل مضمون، به شکل گیری 5 بعد اصلی(مهارت بازاریابی، مهارت فردی، بستر فرهنگی، نوآوری و ساختار) و 26 مولفه منجر شد.

کلیدواژه‌ها