قدرت و اختیار انسان از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی وملاصدرای شیرازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه و کلام اسلامی/ دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار الهیات ومعارف اسلامی/ دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای فلسفه و حکمت اسلامی/ دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

مقاله حاضر پژوهشی از رساله دکتری رشته فلسفه وکلام اسلامی با عنوان مطالعه قدرت و اختیار انسان از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان یک متکلم و ملاصدرای شیرازی به عنوان یک فیلسوف می باشد،که با هدف شناسایی وتبیین نظرات این دو اندیشمند در باب قدرت و اختیار انسان به رشته تحریر درآمده و نقشه راهنما یک سوال اصلی تفاوت راهبرد خواجه نصیر و ملاصدرا در حلّ مسأله قدرت و اختیار انسان چیست و4 سوال فرعی با عناوین زیر می باشد: 1)تعریف قدرت واختیار از دیدگاه خواجه نصیر وملاصدرا 2)تفاوت قدرت در انسان وخداوند از دیدگاه خواجه نصیر وملاصدرا 3)نظر نوصدراییان (شارحین صدرایی)راجع به قدرت واختیار انسان 4)راهگشایی فلاسفه ومتکلمین در خصوص قدرت واختیار انسان 5)شرح قاعده الشیء ما لَم یجِب لَم یوجَد یک فرضیه اصلی بین نظرات خواجه نصیر وملاصدرا در حل مسأله قدرت واختیار انسان تفاوت های راهبردی و 4 فرضیه فرعی می باشد که در رساله هر5 فرضیه مورد تأیید قرارگرفتند.روش تحقیق این رساله، کتابخانه ای و با فرآیند توصیفی وتحلیلی مقایسه ای انجام شده است. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است ، لذا روایی وپایایی آن از طریق انجام صحیح وخردمندانه فرآیند تحقیق که از انتخاب موضوع تا دفاع می باشد انجام شده است.در ابتدا کلیات تحقیق، مبانی نظری ، پیشینیه تحقیق و سپس به تبیین فرضیه ها و پاسخ به پرسش های تحقیق پرداخته شدکه نهایتاً هرشش فرضیه تأیید و به شش پرسش نیز پاسخ داده شد.

کلیدواژه‌ها