تاثیر هوش سیاسی بر رابطه هوش های اقتصادی و اجتماعی با مشارکت سیاسی (مطالعة موردی شهروندان کرمان سال 1400)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی

چکیده

مشارکت سیاسی امروزه یکی ازمهمترین مؤلّفه های توسعة سیاسی درکشورها محسوب می شود لذاتحقیق حاضربه بررسی تاثیرهوش سیاسی بررابطه هوش های اقتصادی واجتماعی بامشارکت سیاسی(مطالعة موردی شهروندان کرمان سال 1400) پرداخته است.روش تحقیق دراین مطالعه ازنوع توصیفی- همبستگی می باشدوابزارگردآوری داده هاپرسشنامه های استانداردمی باشد.آنالیزداده هانشان می دهدکه 68 درصدازتاثیرهوش اقتصادی برمشارکت سیاسی شهروندان کرمان ازطریق غیر مستقیم توسط متغیر میانجی هوش سیاسی تبیین می شود.در خصوص رابطه هوش اجتماعی و مشارکت سیاسی نتایج تحقیق تجزیه و تحلیل داده هااز طریق معادلات ساختاری نشان می دهد که ضریب بتای استانداردشده اثرهوش اجتماعی برمشارکت سیاسی برابر (60/0 = β ) و چون p- مقدار (معنی داری) برابر 000/0 و کوچکتراز سطح معنی داری 05/0=α است.درنتیجه باتوجه به مثبت بودن ضریب بتا، هوش اجتماعی بر مشارکت سیاسی اثر معنی دار و مستقیم دارد.تجزیه وتحلیل داده هابرای بررسی پارامترهای اندازه گیری اثرغیرمستقیم هوش اجتماعی برمشارکت سیاسی شهروندان کرمان با توجه به نقش میانجی هوش سیاسی ازروش بوت استرپ نشان می دهد که 55 درصد ازتاثیر هوش اجتماعی برمشارکت سیاسی شهروندان کرمان ازطریق غیر مستقیم توسط متغیر میانجی هوش سیاسی تبیین می شود.

کلیدواژه‌ها