طراحی مدل فرهنگ کار با توجه به عوامل عدالت سازمانی، سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی و ارائه الگوی مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

چکیده

فرهنگ کار آگاهی و باوری است که مردم در تفسیر تجربیات خود و محیط اطراف خود از کار کردن و نتیجه آن دارند بدون شک برای تجزیه‌وتحلیل و ارتقاء فرهنگ کار در هر سطحی شناخت عوامل مؤثر بر ارتقاء فرهنگ کار امری حیاتی است.هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل فرهنگ کار با توجه به عوامل عدالت سازمانی، سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی و ارائه الگوی مناسب می‌باشد.پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده و از نظر هدف، توسعه‌ای-کاربردی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، ترکیبی از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی بوده است و ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته (2 پرسشنامه) بود. جامعه آماری این پژوهش را در فرایند پیاده‌سازی مدل، مدیران و کارکنان شرکت‌های عمده و مطرح تولیدکننده سنگ‌آهن تشکیل می‌دهند. تعداد آن‌ها در زمان پژوهش 1262 نفر بوده است و ازآنجاکه در این پژوهش از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده‌شده است درنهایت 457 نفر مبنای تحلیل آماری قرار گرفت. در این پژوهش برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از نرم‌افزارهای SPSS ویراست 23 و AMOS ویراست 24 استفاده‌شده است. همچنین سطح معنی‌داری (05/0) در نظر گرفته ‌شده است.نتایج نشان‌دهنده اثر مثبت و معنادار عوامل مرتبط با طراحی و توسعه فرهنگ کار بر فرهنگ کار (645/0) و اثر مثبت و معنادار عدالت سازمانی، سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی بر فرهنگ کار است. نتایج نشان می‌دهد شدت رابطه میان عدالت سازمانی و فرهنگ کار بیش از سایر روابط مورد بررسی است.

کلیدواژه‌ها