طراحی و آزمون مدل بهره‌وری مدیران آموزش و پرورش استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، پردیس علامه طباطبایی، دانشگاه فرهنگیان، لرستان، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل بهره‌وری مدیران دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش استان لرستان انجام شد. روش تحقیق پیمایشی از نوع تاییدی بود. جامعه آماری در مرحه کیفی شامل 12 نفر از خبرگان بود. جامعه آماری بخش کمی نیز مدیران مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش استان لرستان با استفاده از جدول کرجسی- مورگان تعداد 199 نفر (102مرد و 97 زن) به عنوان نمونه آماری تعیین و با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. نشان داد که مقدار نسبت مجذور خی به درجه آزادی 34/1 و از 5 کوچک‌تر است پس نشان دهنده‌ی برازش مناسب مدل می‌باشد. هم‌چنین جذر برآورد واریانس خطای تقریب برابر 061/0، میزان شاخص نکویی برازش برابر 97/0، شاخص تعدیل شده‌ی نکویی برازش برابر 93/0، شاخص برازندگی تطبیقی برابر 99/0، شاخص نُرم شده برازندگی برابر 99/0، ریشه میانگین مجذور پسماندها برابر 0013/0 و میانگین مجذور پس‌ماندها استاندارد شده برابر 019/0 است، بنابراین شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری در ناحیه پذیرش هستند و نشان از برازش خوب مدل دارند. در نتیجه این بیانگر همسویی مولفه‌های مطرح شده با بهره‌وری مدیران است، پس مولفه‌های تشکیل دهنده‌ی متغییر بهره‌وری مدیران در سطح اطمینان 99% معنی‌دار و در قالب مدل مفهومی در کنار یکدیگر، متغیر بهره‌وری را به درستی تائید می‌نمایند. از این رو چنین استنباط می‌شود که مدل کلی از برازش بالایی برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها