نقش الحاق دولت ایران به سازمان تجارت جهانی با رویکردی بر تصدی‌گری دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده

الحاق به سازمان تجارت جهانی موجب کاهش نرخ تعرفه، افزایش حجم ادغام در تجارت بین الملل و تغییر قیمت‌های نسبی می‌شود. عضویت ایران در این سازمان بر اساس شاخص سطح تجارت بین‌الملل و شاخص ادغام تجارت بین‌الملل اثر مثبتی بر صادرات کالاهای این کشور به کشورهای دیگر داشته است. افزایش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، باعث کاهش قدرت رقابت پذیری کالاهای داخلی در سطح بین المللی شده و در مقابل افزایش حضور دولت به صورت حاکمیتی، موجب افزایش قدرت رقابت پذیری کالاهای داخلی با انواع مشابه خارجی شده است. فرضیه تحقیق این است که دولت تصدی‌گر در امور تجارت بین الملل مانند یک تاجر عمل می‌کند و به دنبال سود و منفعت می‌باشد که با این کار مانع تصویب قوانینی خواهد بود تا مسیر را برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی فراهم نماید. بهتر است که دولت‌ها امور تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کنند تا موجبات پیشرفت اقتصادی فراهم شود. پژوهش حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی و فیش‌برداری و مطالعات کتابخانه‌ای در صدد آن است تا نقش الحاق دولت ایران به سازمان تجارت جهانی را مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها