نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در استقلال کردستان عراق با تاکید بر نقش ایران،اسراییل و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم سیاسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی،شهرضا-اصفهان-ایران

2 دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی(مسائل ایران)،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی،شهرضا-اصفهان-ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی ،شهرضا-اصفهان-ایران

چکیده

چکیده

تحولات اقلیم کردستان عراق به ویژه پس از صدام، مجموعه ای از دغدغه‌های امنیتی برای کشورهای همسایه عراق که دارای جمعیت کردنشین هستندپدیدآورده است. رهبران اقلیم عراق با توجه درگیری و اختلاف شدید میان کشورهای منطقه و به امید استفاده از نقش رژیم صهیونیستی جهت تشویق آمریکا به حمایت از منطقه کردستان عراق،استقلال این منطقه را اعلام و رسانه ای کردند.این اعلام بدون مراجعه به نظر مردم عراق،سبب بر هم خوردن موازنه قدرت در منطقه و به دنبال آن تهدیدات منطقه ای برای سایر کشورها شد. اعلام استقلال، کردستان عراق را به عرصه رقابت و نزاع قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای تبدیل کرد.این مقاله با هدف بررسی فرایند استقلال کردستان عراق و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای می باشد.تحقیق حاضردرپی پاسخ به این پرسش بوده که چالش های پیش روی استقلال کردستان عراق کدامها هستند؟این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال این فرضیه بوده که استقلال اقلیم کردستان عراق با چالش های متعددی در سطح منطقه ای و فرا منطقه ای روبروبوده است.یافته های پژوهش بیانگرآن است که با توجه به شرایط داخلی کشورعراق همچون مخالفت دولت،گروه‌ها و احزاب عرا قی و درگیری دو حزب عمده کردی با همدیگر و شرایط منطقه ای مانند مخالقت ایران و ترکیه وشرایط فرا منطقه ای همچون عدم حمایت جدی آمریکا و اروپا،تحقق استقلال کردستان عراق و تشکیل دولت مستقل کرد ممکن نیست.

کلیدواژه‌ها