تبیین عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام با استفاده از مدل رگرسیون گام به گام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی-مالی، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

3 استادیار دانشکده مدیربت، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

4 استادیارگروه حسابداری، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

چکیده

تحلیلگران دریافته اند که قیمت اوراق بهادار به صورت تصادفی تغییر نمی کند. بلکه تغییرات براساس یک روند تکرار پذیر و قابل تشخیص صورت می گیرد. سرمایه گذاران در زمان انتخاب و خرید سهام شرکت‌ها با فرایند تصمیم گیری روبه رو هستند. آنها در این فرایند به دنبال انتخاب سهامی هستند که برای آنها حداکثر بازده را داشته و همچنین نقدشونده باشد. نقدشوندگی در بازار سهام از اهمیت بسزایی برخوردار است. شناسایی عوامل اثرگذار بر نقدشوندگی، به پیش بینی وضعیت نقدشوندگی سهام و در نتیجه مدیریت ریسک سهام کمک می کند. هدف این تحقیق یافتن عوامل تاثیرگذار بر نقد شوندگی سهام می‌باشد. بدین منظور در مرحله اول با استفاده از ادبیات تحقیق و خبرگان عوامل اثرگذار مشخص و با استفاده از روش‌ رگرسیون گام به گام، متغیرهای تأثیرگذار انتخاب شده‌اند. انتخاب متغیر(انتخاب ویژگی) یک مرحله مهم در ساخت مدل به منظور پیش‌بینی می‌باشد. الگوریتم انتخاب ویژگی خوب، همیشه باید مزایایی مانند نمایش بهتر داده‌ها، مدل طبقه‌بندی بهتر، افزایش تعمیم و شناسایی ویژگی‌های نامربوط را فراهم کند. همچنین کاهش تعداد متغیرها به درک رابطه بین ویژگی‌ها و متغیرهای هدف، کاهش بار محاسباتی و افزایش دقت در مجموعه داده با ابعاد بالا که تعداد مشاهدات کمتر از تعداد ویژگی‌ها است، باعث بهبود عملکرد پیش‌بینی کننده و افزایش کارایی از نظر هزینه و زمان می‌شود. در نهایت متغیرهای استخراجی با استفاده از مدل رگرسیون استپ وایز ، شامل اندازه شرکت، ریسک پذیری، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سهام شناور آزاد انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها