ارائه الگوی پارادایمی تخصیص بهینه منابع مبتنی بر بانکداری اسلامی با رویکرد GT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی پارادایمی تخصیص بهینه منابع مبتنی بر بانکداری اسلامی می-باشد. در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن مشخصات و ویژگی های یک الگوی مطلوب تجهیز منابع در بانکداری اسلامی، به بیان الگوی پارادایمی متناسب با آن می پردازیم.
روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. همچنین، با توجه به این‌که در تحقیق حاضر هردوی متغیرهای مستقل و وابسته درگذشته رخ‌داده است، از نوع تحقیقات پس‌رویدادی است. به‌منظور گردآوری اطلاعات از جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین برای محاسبه متغیرهای تحقیق و اطلاعات مربوط به آن نیز از بانک‌های اطلاعاتی و نرم‌افزارهای مربوطه از داده‌های تجربی و همچنین از پرسشنامه استاندارد شده طیف لیترت بسته 5 تایی استفاده می‌شود. در این پژوهش از نرم‌افزارEXCEL برای دسته‌بندی، تلخیص و ایجاد پایگاه داده و از نرم افزارهای SPSS22، Eviews10 ، SMAET-PLS و LISREL استفاده ‌شده است.
یافته‌ها: همچنین مرحله اصلی نظریه‌ پردازی است که بر اساس نتایج دو مرحله قبلی کدگذاری که به عنوان مراحل مقدماتی و زمینه‌ساز برای تئوری پردازی، مقوله ها و روابط را به عنوان اصول اصلی تئوری در اختیار می-گذارند و به تولید تئوری می‌پردازد. در این سطح سعی شد با کنار هم قرار دادن مقوله‌ها ارتباطی نظام‌ مند میان آنها ایجاد شود.
نتیجه‌گیری: مقولات استخراجی به صورت شرایط محوری، شرایط علّی، بستر حاکم و شرایط مداخله‌گر دسته بندی شد.

کلیدواژه‌ها