بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی آسیای مرکزی پیش از ورود اعراب مسلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تاریخ اسلام، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

2 استادیار، گروه تاریخ، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

3 استادیار گروه تاریخ، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی آسیای مرکزی پیش از ورود اعراب مسلمان است. روش تحقیق این اثر به شیوه توصیفی و تحلیلی و گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد.پرسش این پژوهش اوضاع سیاسی، اجتماعی آسیای مرکزی پیش از ورود اعراب مسلمان چگونه بوده است؟ در این پژوهش برآن بودیم تا وضعیت این منطقه را در دوره پیش از حمله اعراب در عرصه های سیاسی و اجتماعی مورد پژوهش قرار دهیم. در پاسخ به این سوال می توان گفت که آسیای مرکزی از استقلال کامل سیاسی در آن دوران به دلیل هجوم مهاجمان مختلف به این سرزمین برخوردار نبود و از نظر اجتماعی اجتماعی نیز دچار تحولات و دگرگونی های بسیاری بوده است. هدف این پژوهش بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی آسیای مرکزی پیش از ورود اعراب مسلمان است. روش تحقیق این اثر به شیوه توصیفی و تحلیلی و گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد.پرسش این پژوهش اوضاع سیاسی، اجتماعی آسیای مرکزی پیش از ورود اعراب مسلمان چگونه بوده است؟ در این پژوهش برآن بودیم تا وضعیت این منطقه را در دوره پیش از حمله اعراب در عرصه های سیاسی و اجتماعی مورد پژوهش قرار دهیم. در پاسخ به این سوال می توان گفت که آسیای مرکزی از استقلال کامل سیاسی در آن دوران به دلیل هجوم مهاجمان مختلف به این سرزمین برخوردار نبود و از نظر اجتماعی اجتماعی نیز دچار تحولات و دگرگونی های بسیاری بوده است.

کلیدواژه‌ها