ارائه چارچوب توسعه سواد رسانه‌های اجتماعی در روابط عمومی‌ها مورد مطالعه: نهادهای اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مدیریت رسانه پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

روابط عمومی‌ها برای اطلاع‌رسانی و ارتباط با افکار عمومی به ابزارهایی نیاز دارند که امروزه مهمترینشان رسانه‌های اجتماعی هستند. کارکنان روابط عمومی به‌عنوان تسهیل‌گران فرایند توسعه و ارتقاء‌بخشی آگاهی به جامعه باید سواد رسانه‌های اجتماعی داشته باشند تا بتوانند از امکانات فناوری به نحو درستی استفاده کنند. هدف پژوهش حاضر این است که چارچوبی را جهت توسعه سواد رسانه‌های اجتماعی در روابط عمومی‌ سازمان‌های اقتصادی شبه دولتی ارائه دهد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر حسب روش گردآوری داده‌ها و ماهیت پژوهش، توصیفی-پیمایشی به شمار می‌رود. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش دلفی، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه استفاده شده است. محیط پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان حوزه سواد رسانه‌ای و روابط عمومی بوده که در نهایت منجر به استخراج و شناسایی متغیرها شده است. در بخش کمی، برای اعتبارسنجی چارچوب بر اساس معیارهای استخراج شده از بخش کیفی، از نظر کارشناسان روابط عمومی سازمان‌های اقتصادی شبه دولتی استفاده شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 148 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج تحلیل داده‌ها منجر به استخراج تعداد 7 مهارت و 44 زیرشاخه شده است. با استفاده از رویکرد حداقل مجذورات جزئی روابط متغیرهای پژوهش و چارچوب اصلی پژوهش بررسی ‌شده است. عوامل موثر بر توسعه سواد رسانه‌های اجتماعی به منظور ارتقاء توانمندی کارکنان روابط عمومی ‌‌‌سازمان‌های اقتصادی شبه دولتی شامل مهارت‌های فنی و ابزاری، ارتباطی، تجزیه و تحلیل، خلاقیت، انعکاس، استراتژی و ارزیابی است.

کلیدواژه‌ها