نقش سیاسی و اجتماعی مغیره بن شعبه در تثبیت وتداوم خلافت خلفای راشدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تاریخ، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

2 استادیار گروه تاریخ، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

چکیده

مغیره بن شعبه (50 ق)که به دهات عرب مشهور است .یکی از شخصیت های تاثیر گذار در روند حوادث تاریخ اسلام ،در نیمه نخست قرن اول هجری می باشد. از آنجایی که وی در امور مختلف ایفا گر نقش های کلیدی بوده است. مقاله حاضر در صدد است تا عملکرد مغیره را با استناد به منابع اصلی، وبه وسیله ی تحلیل داده ها ،مورد بررسی قرار دهد ، تا نقش سیاسی واجتماعی او را در امور مختلف و در صحنه های پنهان وپیدا ی تاریخ اسلام مورد کنکاش قرار دهد. از اینرو در این جستار با توجه به اهمیت موضوع در صدد پاسخگویی به سوالات این تحقیق هستیم که عبارتند از : اندیشه وعملکرد مغیره بن شعبه چه تاثیری بر روند تثبیت وتداوم خلافت خلفای سه گانه داشته است ؟ اندیشه و عملکرد مغیره بن شعبه چه نقشی درروند، تثبیت وتداوم خلافت (علی ع )داشته است؟ مبنای این پژوهش برفرضیات زیر استوار است : اندیشه وعملکرد مغیره بن شعبه تاثیر بسزایی بر روند خلافت خلفای سه گانه بر جای گذاشته است . یافت های تحقیق حکایت از آن دارد که، پس از آنکه مغیره به دین اسلام روی آورد در ردیف صحابی پیامبر(ص) قرار گرفت ،اما پس از رحلت آن حضرت ، با چرخش سیاسی ،به حمایت همه جانبه از خلفای سه گانه مبادرت ورزید، وپس از آن به دشمنی آشکار، با خلافت علی (ع) وامام حسن (ع) پرداخت.روش این پژوهش توصیفی تحلیلی وبر اساس داده های کتابخانه ای می باشد.

کلیدواژه‌ها