نقش الگوی آموزشی درمانی بر افکار و اخلاق زنان مطلقه با درمان اکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مشاوره، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 استادیار دانشگاه، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

چکیده

خانواده تأثیرگذارترین واحد تربیتی در جوامع به شمار می‌رود. مهمترین عامل ثبات یا فروپاشی خانواده، چگونگی رابطه ی عاطفی میان اعضای خانواده است و عدم موفقیت در آن می‌تواند به طلاق بیانجامد. تحقیقات نشان میدهد که پیامدهای منفی زندگی پس از طلاق می تواند به مشکلات روانی برای افراد مطلقه بیانجامد. تحقیقات نشان میدهد که پیامدهای منفی زندگی پس از طلاق می تواند به مشکلات روانی و متاثر از آن مشکلات اخلاقی برای افراد مطلقه ایجاد نماید.هدف پژوهش ترکیب دو روش کمی و کیفی بمنظور ادراک دیدگاه ها و تجارب زنان مطلقه بر اساس طراحی یک مدل آموزشی مبتنی بر درمان اکت می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل زنان مطلقه مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمان بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها کیفی، براساس کُدگذاری سه گانه بود و تجزیه و تحلیل داده های کمی برای نتایج توصیفی و نتایج استنباطی از مدل معادلات ساختاری بود. روش پژوهشی ترکیبی متوالی کرسول – پلانوکارک مبنای پژوهش حاضر است. یافته های پژوهش نشان داد که زنان مطلقه پس از جدایی از از مشکلات روانشناختی و اخلاقی فراوانی رنج می برند که با به کار گیری تکنیک های درمانی اکت این مشکلات به طرز چشمگیری کاهش یافتند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درمان اکت با بازسازی شناختی، رابطه ای بین کلام و افکار و احساسات ایجاد میکند که مراجع می آموزد که در هر چالشی خطاهای شناختی خود را شناخته و بتواند با پذیرش احساسات خود در جهت ارزش های اخلاقی حرکت کند.

کلیدواژه‌ها