تاثیر گفتمان های سیاسی بر طنز مطبوعاتی(تحلیل محتوای روزنامه کیهان۱۳۷۶-۱۳۹۹)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

همانگونه که رسانه ها به صورت خواسته یا ناخواسته بر عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... تاثیر می گذارند و الگوهای نوینی را وارد جوامع می کنند، خود تحت تاثیر جامعه و گفتمانهای گوناگون آن قرار دارند و از آنها تاثیر می پذیرند. یکی از این عرصه ها نظام سیاسی و حکومتی کشورهاست. در هر کشوری با تغییر گفتمانهای سیاسی، تغییرات محسوسی نیز در نظام رسانه ای ان کشور رخ می دهد. چنانچه در این پژوهش به تاثیرات سه دوره متفاوت یعنی اصلاحات، اصولگرایی و اعتدال بر طنز مطبوعاتی کشور پرداخته شد. به این منظور با استفاده از شیوه تحلیل محتوا، 399ستون طنز از روزنامه کیهان مطالعه شد. بر اساس یافته های پژوهش گفتمانهای سیاسی از طریق پیمانها، مراودات و اعمال و رفتار خود، رسانه ها را تحت تاثیر قرار داده و سبب واکنش آنها می شوند. همچنین مشخص شد روزنامه کیهان اغلب تحت تاثیر خط مشی خود قرار داشته و موضوعاتی نظیر برجام، اعتراضات و آشوبهای سیاسی، رابطه با آمریکا و ... را از آن منظر بررسی می کند.

کلیدواژه‌ها