بررسی انتقادی کنش‌ها و واکنش‌های پیشگیری کیفری و غیرکیفری دولتی در خصوص جرم خرید و فروش اطفال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

2 گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

4 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده

در این مطالعه، بررسی سیاست جنایی ایران در قبال خرید و فروش اطفال برای مشخص شدن نوع واکنش کیفری و یا پیشگیرانه در قبال این جرم، مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص گردد که در مجموعه حقوق کیفری ایران، سیاست جنایی اتخاذی در قبال این جرم چگونه است، لذا مطالب مطروحه در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، حول محور پاسخ به این سوال بوده که اساساً سیاست جنایی ایران، در قبال بزه خرید و فروش اطفال چیست. نتایج این پژوهش نشان داد که این جرم، به همراه خود بسیاری از جرایم دیگری نظیر قتل، ضرب و جرح اطفال یا جرایم جنسی علیه اطفال، استفاده از آنها در باندهای مواد مخدر و قاچاق اعضای بدن، تکدی‌گری و سرقت را در پی دارد و عامل اصلی آنها مباحث حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده است. با توجه به اهمیت این جرم و لزوم صیانت از اطفال و حفظ نظم جامعه، سیاست جنایی ایران در ابعاد مختلف در قبال این جرم واکنش نشان داده و همینطور درصدد پیشگیری از این جرم از طریق توسل به کنش‌ها و واکنش‌های دولتی و غیردولتی غیرکیفری بوده که از طریق دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها و همینطور سازمان‌های مردم نهاد پیگیری شده است و تا کنون حجم زیادی از این جرم که در دهه اخیر رونق یافته بود تحت کنترل درآمده است.

کلیدواژه‌ها