ارائه مدل کیفی خط مشی‌گذاری مبارزه با فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران (مطالعه موردی: وزارت صنعت، معدن و تجارت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی،ساوه، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

وجود فساد اداری را در هیچ کشوری نمی‌توان کتمان کرد، در نتیجه، کشور ما ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. لذا هدف مطالعه، ارائه مدل کیفی خط مشی‌گذاری مبارزه با فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران (مطالعه موردی: وزارت صنعت، معدن و تجارت) بود. در این پژوهش کیفی، 12 نفر از متخصصین و اعضای هیئت علمی در حوزه اجرایی برای مصاحبه و روش دلفی شرکت کردند به طوری که بعد از انجام مراحل روش دلفی، 21 شاخص اولیه مبارزه با فساد اداری در سازمان‌های دولتی تعریف گردید. نتایج نشان داد بر طبق مدل ارائه شده فساد اداری، 27 شاخص تاثیرگذار بر مبارزه با فساد اداری متغیرهای مستقل پژوهش بوده که در 9 بعد (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، نظارتی، فردی، سازمانی، قانونی) دسته‌بندی گردید که این دسته‌های مفهومی همان خط مشی‌های مبارزه با فساد اداری می‌باشند. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که پدیده فساد اداری در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه مطرح شده است و نیاز هست که مسئولا در مبارزه با آن عوامل شناسایی شده در این مطالعه را مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها