بررسی رویکرد سیاسی- امنیتی طرح خاورمیانه بزرگ دراستراتژی سیاست خارجی امریکا.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه زابل

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه زابل

چکیده

طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا را باید به عنوان بخشی از فرآیند جهانی شدن برشمرد. تسلط منطق فرهنگی آمریکا به عنوان نماد ارزشی فرآیند جهانی شدن بازتاب این نظریه کانت است که شاهد توسعه فرهنگی هستیم که درآن اساس روشنگری در بطن ارزش های غیر هم بستر به وجود می آید.ارزش هایی که نگرش های متفاوت و منطقی متعارض را سامان می دهند درحالی که تفسیرهایی حاکم امروزی به جهت وجود بستر ارزشی واحد ، جهان بینی یگانه را پروبال می دهد . دراین چارچوب این واقعیت که تعاملات فرهنگی افزایش یافته و ارتباطات باعث نزدیکی مردم دراقصی نقاط گیتی به یکدیگر گشته و انتقال اطلاعات کمتر نقطه ی تاریکی را درخصوص جنبه های متفاوت زندگی باقی گذاشته است ، مفهوم رژف نگری بینشی و اجتماعی نمی باشد.طرح خاورمیانه بزرگ بخشی از گفتمان و منطق فوق الاشاره را هدف قرارداده است تا براساس آن واژه ها ، فرهنگ ها و هویت جدیدی در منطقه شکل گیرد . قالب ظاهری این تغییر "دموکراسی سازی" و " توسعه اقتصادی است که اما جوهره آن این کلام کانت است :... درنهایت باید اطاعت کنید.

کلیدواژه‌ها