بررسی نقش سرمایه اجتماعی در میزان گذراندن الگوهای مختلف فراغتی در بین شهروندان شهر اصفهان در فضاهای شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، گرایش گروه های اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

2 استادیار، گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

3 دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

اصولاً اوقات فراغت و برنامه‌ریزی برای آن تبدیل به یکی از معیارهای شناخت توسعه یافتگی و ارزیابی کیفیت زندگی شده است و بنابراین لازم و ضروری است که عوامل مرتبط با میزان گذراندن الگوهای مختلف فراغتی شهروندان مورد بررسی قرار گیرد. با عنایت به اهمیت موضوع گذراندن الگوهای مختلف فراغتی این تحقیق به منظور بررسی نقش سرمایه اجتماعی در میزان گذراندن الگوهای مختلف فراغتی در بین شهروندان شهر اصفهان در فضاهای شهری به انجام رسیده است. روش تحقیق پیمایش و جامعه آماری افراد 18 سال به بالای شهر اصفهان است که تعداد آنها بر اساس آخرین آمار در حدود 1500000 هزار نفر می‌باشد و تعداد 600 نفر از این افراد با بهره‌گیری از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده‌اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان کل سرمایه اجتماعی (34/0 =P)، و ابعاد آن یعنی اعتماد اجتماعی (39/0 =P)، مشارکت اجتماعی (30/0 =P)، حمایت اجتماعی (35/0 =P)، انسجام اجتماعی (32/0= P) و آگاهی اجتماعی (23/0 =P) و میزان گذراندن الگوهای مختلف فراغتی شهروندان ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد؛ بنابراین تمامی فرضیه‌های پژوهش تأیید می‌شوند. نتایج بدست آمده از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی بر گذراندن الگوهای مختلف فراغتی تأثیر متوسط داشته (57/0) و متغیر سرمایه اجتماعی در مجموع (32/0) از واریانس متغیر گذراندن الگوهای مختلف فراغتی را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها