شناسایی و تعیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های حکمرانی خوب با رویکرد الگوی اسلامی- ایرانی در سازمان های عمومی (مطالعه ای در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ های کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی ، ایران

چکیده

حکمرانی خوب در سازمان‌های عمومی نظام جمهوری اسلامی، می‌تواند موجب رضایت عامه مردم از خدمات ارائه‌شده و درنتیجه رضایت از دولت و حکومت اسلامی باشد؛ بنابراین لازم است، وضعیت سازمان‌های عمومی در حکمرانی خوب با رویکرد الگوی اسلامی-ایرانی بررسی و تحلیل گردد. برای این منظور لازم است ابتدا مؤلفه‌ها و شاخص‌های حکمرانی خوب برای هر سازمان بنا به مأموریت و اهداف آن سازمان تعین شود سپس وضعیت آن‌ها اندازه‌گیری گردد. هدف تحقیق حاضر شناسایی، تعیین و اندازه‌گیری مؤلفه‌ها و شاخص‌های حکمرانی خوب با رویکرد الگوی اسلامی-ایرانی در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ های کشور به‌عنوان یک سازمان عمومی در نظام جمهوری اسلامی است. روش تحقیق توصیفی کاربردی بوده و روش گردآوری داده‌ها میدانی با ابزار پرسشنامه است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ های مراکز استان‌های کشور است. روش تحلیل داده‌ها برای تعین مؤلفه و شاخص‌ها معادلات ساختاری با نرم‌افزار لیزرل بود. نتایج نشان داد مؤلفه‌ها و شاخص‌های حکمرانی خوب در مدل مفهومی به‌دست‌آمده در سازمان همیاری شهرداری مورد تأیید هستند و وضعیت آن‌ها در این سازمان بالاتر از میانگین است، به عبارتی وضعیت حکمرانی خوب در حد قابل‌قبول است. در انتها پیشنهادات لازم ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها