بررسی تطبیقی اثرات و پیامدهای خرده فرهنگ یاوردهی در روستاهای استان های گیلان و مرکزی با تأکید بر برخی عناصر خرده فرهنگ دهقانی راجرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جامعه شناسی،گروه جامعه شناسی واحد دهاقان،دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان، ایران

2 گروه جامعه شناسی واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان، ایران

3 استادیار جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، داهقان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی اثرات و پیامد های خرده فرهنگ یاوردهی در روستاهای استان گیلان و مرکزی با تاکید بر برخی عناصر خرده فرهنگ دهقانی راجرز، انجام شده است. چرا که یاوردهی چون در حیطه مقوله خرده فرهنگ ها جای می گیرد از اهمیت بسزایی برخوردار است. و اما با نگرش به موضوع، روش تحقیق این پژوهش، کیفی بوده و در این خصوص از روش اتنوگرافی با رویکرد جامعه شناسی استفاده شده است. تکنیک جمع آوری اطلاعات نیز، مصاحبه، یادداشت برداری و مشاهده (تحقیق میدانی) بوده است. در این زمینه جمعیت مورد بررسی در استان گیلان شامل کشاورزان 11 روستا و جمعیت مورد مطالعه دراستان مرکزی نیز شامل 11 روستا بوده اند. براین اساس، نمونه های انتخاب شده، بدینگونه اند: 24 نفراز روستاییان شرکت کننده در مصاحبه، از استان گیلان و23 نفر از روستاییان مصاحبه شونده، از استان مرکزی و نمونه ها بر اساس وجود افراد یاورده(یاریگر) در یک روستا، گزینش شده اند، به تعبیری از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است؛ که نتایج حاصله بدین قرار است با نگرش به یافته ها، منش و رفتار روستائیان همیار در استان های گیلان و مرکزی با عناصر مطروحه در خرده فرهنگ دهقانی راجرز از جمله فقدان همدلی، عدم اعتماد، وابستگی به دولت و عدم پذیرش نوآوری مغایرت داشته و ناسازگار است و نه تنها از موانع توسعه به حساب نمی آید، بلکه به نوعی زمینه ساز توسعه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها