فراتحلیل رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله به فراتحلیل رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی در تحقیقات داخلی و خارجی در یک بازه‌ی 10 ساله (2010-2019 در تحقیقات خارجی و 1398-1389 در تحقیقات داخلی) پرداخته شده است. مهمترین هدف انجام فراتحلیل برای تحقیق حاضر، دستیابی به فهمی کلی از نتایج تحقیقات انجام شده درباره رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی از طریق بررسی نتایج تحقیقات پیشین بود. نتایج تحقیق، میانگین اندازه اثر در رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی در تحقیقات انجام شده را نشان داد به طوریکه میانگین اندازه اثر در رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی 33/0=d و 31/0=r به دست آمد که نشانگر میانگین تاثیر هویت قومی بر دلبستگی ملی در تحقیقات در حدود 30 درصد بود.
در این مقاله به فراتحلیل رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی در تحقیقات داخلی و خارجی در یک بازه‌ی 10 ساله (2010-2019 در تحقیقات خارجی و 1398-1389 در تحقیقات داخلی) پرداخته شده است. مهمترین هدف انجام فراتحلیل برای تحقیق حاضر، دستیابی به فهمی کلی از نتایج تحقیقات انجام شده درباره رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی از طریق بررسی نتایج تحقیقات پیشین بود. نتایج تحقیق، میانگین اندازه اثر در رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی در تحقیقات انجام شده را نشان داد به طوریکه میانگین اندازه اثر در رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی 33/0=d و 31/0=r به دست آمد که نشانگر میانگین تاثیر هویت قومی بر دلبستگی ملی در تحقیقات در حدود 30 درصد بود.

کلیدواژه‌ها