نقش شبکه‌های اجتماعی در پایداری ارتباطات خانواده در مناطق روستایی شهرستان کاشمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت رسانه، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

3 گروه علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

چکیده

در این پژوهش به بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و دوام ارتباطات خانوادگی درمناطق روستایی شهرستان کاشمر پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع روش آمیخته اکتشافی است که در دو بخش کیفی وکمی انجام شده است. در بخش کیفی نمونه مورد نظر 20 نفر از متخصصان حوزه شبکه‌های اجتماعی و کارشناسان خانواده بودند. این افراد با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از کدگذاری نظری شامل کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شده است. در بخش کمی 386 نفر از خانواده‌های ساکن روستاهای شهرستان کاشمر با نمونه‌گیری تصادفی برگزیده شدند. شهرستان کاشمر به این دلیل انتخاب شد که انسجام خانواده‌ها بویژه خانواده های روستایی در این شهرستان از رتبۀ بالایی برخوردار بوده و آمار طلاق آن تا قبل از گسترش شبکه های اجتماعی، بسیار پایین بود اما در سالهای اخیر، این آمار رو به فزونی نهاد و نگرانی هایی را ایجاد کرد. روش پژوهش در این بخش از نوع همبستگی است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و همچنین ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی استفاده شده و ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختار یافته است. نتایج پژوهش در این بخش همگی در تایید موضوع نقش شبکه های اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان کاشمر توافق کردند و در بخش کمی نشان داد که وابستگی به شبکه ها در ارتباط خانوادگی مداخله می کند و سبب ایجاد مشکلاتی در روابط زوجین می شود.

کلیدواژه‌ها