پیامد تلاقی بازموازنه امریکا و موازنه شکننده در آسیا ـ پاسیفیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی ـ روابط بین‌الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی ـ روابط بین‌الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه علوم سیاسی ـ روابط بین‌الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

درک درست از راهبرد بازموازنه ایالات متحده به آسیا ـ پاسیفیک به عنوان بزرگ‌ترین قدرت جهان در ابعاد مختلف و واجد ژئوپولیتیک فراگیر حائز اهمیت است. لذا، این پژوهش با هدف بررسی پیامد تلاقی بازموازنه امریکا و موازنه شکننده در آسیا ـ پاسیفیک، در پی پاسخ به این پرسش است که با توجه به راهبرد امریکا در منطقه آسیا ـ پاسیفیک، وضعیت موازنه قوا در این منطقه وسیع و استراتژیک در دهه آینده چگونه تغییر خواهد کرد؟ ویژگی‌‌های کم‌نظیر این منطقه بر اهمیت راهبردیِ آسیا ـ پاسیفیک افزوده و بنابراین، ایالات متحده تلاش نموده تا با تغییر راهبرد خود از راهبرد اتلانتیکی به پاسیفیکی، برتری خود در منطقه آسیا ـ پاسیفیک را تداوم بخشد. در خصوص راهبرد بازموازنه، آغاز، اولویت‌ها و اجزای تشکیل‌دهنده آن ابهاماتی وجود دارد که تلاش گردیده تا با ارائه اسناد، یافته‌ها و توصیف و تبیین از ابهام موضوع کاسته شود. بر پایه یافته‌های پژوهش، چرخش استراتژیک امریکا به منطقه، تغییر رفتار چین به عنوان یک قدرت منطقه‌ایِ فعال و موثر در طول دو دهه گذشته را در بر داشته و در نتیجه تلاطم به‌وجود آمده در موازنه قوای منطقه به‌ویژه با اجرای پروژه عظیم کمربند اقتصادی جاده ابریشم، بکارگیری راهبرد امنیتی ـ نظامیِ ممانعت سرزمینی در راستای تعمیق کنترل منطقه وسیع هندوپاسیفیک و در نتیجه به چالش کشیدن برتری ایالات متحده و برهم‌زدن موازنه قوای منطقه به سود پکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و به شیوه مطالعه کتابخانه‌ای انجام شده است.

کلیدواژه‌ها