بررسی حمایت کیفری از حاکمیت قانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استاد گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد کرمانشاه، گرایش جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

چکیده

از آنجایی‌که حفظ و برقراری امنیت در کشور از لازمه‌های نظام یک کشور است بنابراین جهت حمایت از فرآیند حفظ امنیت نیز حاکمیت قانون حائز اهمیت است. این پژوهش باهدف بررسی حمایت کیفری از حاکمیت قانون در قلمرو جرائم امنیتی صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر با روش تحقیق توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته است که با ابزار و با استناد با قوانین حاکم، کتب، مقالات و پایان‌نامه‌های موجود به تحقیق حاضر پرداخته‌شده است. باید افزود که در این پژوهش به بررسی حاکمیت قانون حاکمیت قانون، برداشت‌ها از حاکمیت قانون، جایگاه حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که بدون شک هر جامعه و هر نظام قضایی قوانین مشخص و حاکمیتی را دارد که در سایه حمایت کیفری از این قوانین امنیت شهروندان و جامعه را حفظ کند. حاکمیت، قانون، حمایت کیفری، قانون اساسی، قلمرو.
کلیدواژه‌ها: حاکمیت، قانون، حمایت کیفری، قانون اساسی، قلمرو.

کلیدواژه‌ها