ارائه مدلی برای آموزش ریاضیات در مدارس ابتدایی : به روش تحقیق داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی ،گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران شمال،تهران،ایران

2 عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران شمال،تهران،ایران

3 عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزش عالی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن ،تهران،ایران

چکیده

این پژوهش به ارائه مدلی برای آموزش ریاضیات در مدارس ابتدایی می پردازد.داده ها به روش تحقیق داده بنیاد(گرانددتئوری) از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته جمع آوری شدند.جامعه آماری با روش نمونه گیری هدفمندو نظری،یک نمونه 10 نفری از معلمان متخصصی که آموزش ریاضیات در مدارس ابتدایی ناحیه 2 اهواز را به عهده دارند،بودند.پس از انجام مصاحبه، با بهره گیری از روش گیلرز و استراوس (1967) و توصیه های میلرز و هوبرمن (1994) ، براساس تحلیل مصاحبه ها در سه سطح کدگذاری باز ،محوری و گزینشی داده های حاصل از مصاحبه ها و استخراج کدهای مفهومی حاصل شده است.برای کدگذاری داده ها از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA 2020استفاده گردید.برای اعتبار بخشی به نتایج تحقیق و ارزیابی کیفیت پژوهش از معیارهای چهارگانه گوبا و لینکلن (۲۰۰۰) استفاده شد.مدل مفهومی استخراج شده درقالب الگوی پارادایمی(شرایط علی، راهبردها،شرایط زمینه ی،مداخله گرها و پیامدها ) و مدل پیشنهادی پژوهشگر نشان داد که عوامل متعددی بر پدیده آموزش ریاضیات تاثیرگذاراست.

کلیدواژه‌ها