رابطه متقابل حاکم و مردم در اندیشه جان لاک (براساس نظریه توماس اسپریگنز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه، علوم سیاسی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

2 گروه علوم سیاسی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

چکیده

موضوع: بررسی حقوق و تکالیف متقابل میان مردم و حکومت از مهمترین مباحث در فلسفه سیاسی است. لاک برای مشروعیت بخشیدن به این حقوق و تکالیف متقابل، از وضع طبیعی آغاز می‎کند که در آن قانون طبیعت و قانون عقل حاکم است. مردم برای اجتناب از وضع جنگ، با رضایت خودشان و در میان خودشان، یک قرارداد اجتماعی منعقد می‎کنند. با این قرارداد اجتماعی، نوعی نقل و انتقال متقابل حقوق و تکالیف میان مردم و حکومت بر حسب امانت داری صورت می‎گیرد
یافته ها پژوهش: یافته های پژوهش نشان داد که براساس اندیشه بحران اسپریگنز لاک بحران جامعه را ناشی از عدم مجازات ناقضین وضع طبیعی و دلیل آن را برابری ژرف اندیشی شده در وضعیت طبیعی می داند و جامعه ارمانی خود ایجاد یک حکومت مشروطه می داند که راه حل آن ایجاد یک قرارداد اجتماعی بین مردم است.
نتیجه گیری پژوهش: آنچه حکومت را مشروع و مردم را مکلف به اطاعت محدود از قوانین آن می‎کند، قرارداد اجتماعی است. به موجب این قرار داد اجتماعی یک نقل و انتقال متقابل حقوق و تکالیف میان مردم و حکومت صورت می‎گیرد.
مردم مکلف به اطاعت از حکومت هستند، تحت شرایط خاصی مکلف به انقلاب و شورش علیه حکومت هم هستند. اطاعت و شورش یا انقلاب دو تکلیف عمده مردم در برابر حکومت است. در نظر لاک همان مبانی که مرجعیت دولت را مشروعیت می-بخشد، مبنای توجیه شورش را هم فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها