بررسی تجربیات مدیران موفق صنایع تولیدی استان خوزستان در برخورد با شرایط درون سازمانی (در شرایط بحران اقتصادی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

چکیده

بهره برداری از یک رخداد مدیریتی، از مرحله ظهور ایده و دلایل بروز آن، بررسی جوانب مختلف مسئله، واقعیت های محیطی و سازمانی، و تصمیم ها و بررسی اثرات اجرای آن، نه تنها نیازمند ثبت به عنوان یک واقعه تاریخی است، بلکه تحلیل صحیح همه زوایای آن می تواند راهگشای مدیران فردا باشد. از این رو مستند سازی آموخته های مدیران راهکار مطمئن برای انتقال تجربیات فردی و اجتماعی به دیگران است. پژوهش حاضر با رویکرد کمی و با استفاده از راهبرد توصیفی-تحلیلی انجام می گیرد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران صنایع تولیدی استان خوزستان است. نمونه های این تحقیق را 223 نفر از مدیران صنایع تولیدی تشکیل داده‌اند که به شیوه نمونه گیری نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم سید سعید انصاری فر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روائی صوری و پایای آن بررسی گردیده و آلفای کرونباخ آن رقم 75/0 بدست آمده است. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل از داده ها تحلیل واریانس و تحلیل عاملی بااستفاده از نرم افزار SPSS انجاکمگرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل مؤثر بر تجربیات موفق درون سازمانی مدیران که پس از تحلیل به 25 ملاک و 4 عامل اصلی که شامل "اخلاق و ارزش‌ها"، "ویژگی‌های شخصیتی"، "انتظارات نقش"، "توانایی و مهارت‌"، "دانش و شناخت"، "امور حسابداری و مالی"، "امور اجرایی و اداری" و " امور تربیتی"، طبقه‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها