حق سازمان های بین المللی غیر دولتی حقوق بشری در اقامه دعوی نزدمراجع قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری،گروه حقوق،واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی، کرج،ایران

2 استاد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج،ایران

3 گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

سازمان های بین المللی غیر دولتی علاوه بر نقش نظارت قانونی که در توسعه هنجاری حقوق بشر دارند دارای عملکرد نظارت قضایی نیز می باشند که در هنجارسازی حقوق بشر و توسعه آن، عملکرد بسیار مهمی را ایفا می کنند. این سازمان ها با اقامه دعوی در مراجع قضایی ،از قربانیان حمایت کرده و با جلب توجه افکار عمومی و جهت دهی و هدایت آن، بستر را جهت تعامل یا تقابل با دولت ها و سایر ناقضان حقوق بشر آماده می سازند مراجع قضایی بین المللی، نقش مهمی را در تضمین و اجرای قواعد بین المللی بر عهده دارند و مشارکت سازمان های بین المللی غیر دولتی در موارد اقامه دعوی ،مسأله ای است که از ابعاد مختلف چالش برانگیز می باشد.آیا این سازمان ها صرفاً وقتی خودشان قربانی می شوند حق اقامه دعوی دارند یا در سایر موارد نیز به عنوان پشتیبان و حامی حقوق بشر می توانند در مراجع قضایی بین المللی، اقامه دعوی نمایند؟ اقامه دعوی توسط سازمان های بین المللی غیردولتی تا چه حدی مورد پذیرش نهادهای قضایی بین المللی قرار گرفته است؟ در این مقاله نقش این سازمان ها در زمینه اقامه دعوی با استناد به قواعد بین المللی و همچنین تأثیر فعالیت سازمان های بین المللی غیر دولتی در این خصوص بر توسعه هنجاری حقوق بین المللی بشر مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها