بررسی آثار قاعده آمره و ملاحظات اجتماعی بر نحوه اجرای آرای داوری تجارت بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری تخصصی گروه حقوق واحد نجف آباد، نجف آباد ، ایران

2 استادیار دانشکده حقوق ، الهیات و معارف اسلامی دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف آباد

3 استادیار دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

داوری متداول‌ترین شیوه‌ی حل ‌و فصل اختلافات در حوزه تجارت بین‌الملل است. یکی از موضوعات مهم و اساسی در داوری تجاری بین المللی نحوه اعمال و اثر عدم اعمال قواعد امری هست. اگرچه اعمال قواعد امری بر قرارداد که توسط طرفین یا داوران تعیین شده است، از بدیهیات است و عدم اعمال آنها برخلاف اصل استقلال طرفین می باشد، اما این امر همیشه امکان پذیر نیست. گاه قواعد امری کشوری که دارای ارتباط خاص و ویژه با اختلاف هست یا قواعد امری شکلی مقر داوری نیز باید اعمال بشوند. بنابراین با توجه به تشریح و توضیح فوق الذکر در پژوهش حاضر در پی آن هستیم که نشان دهیم مبانی تفکیک قواعد آمره و مبانی الزام داور به رعایت قواعد آمره کدامند؟ در پژوهش حاضر برای گردآوری مطالب و داده و دستیابی به نتیجه از روش توصیفی-کتابخانه ای و جست جو در اینترنت به شیوه توصیفی - تحلیلی نگاشته شده است.

کلیدواژه‌ها