بررسی تاثیر نقش رسانه های جمعی درتوسعه فرهنگ بیمه عمر (مطالعه موردی : شرکت سهامی بیمه ایران )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت رسانه، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت رسانه، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت رسانه، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

توسعه بیمه به معنای اصلاح، تکمیل، شیوع و بالندگی بیمه است. توسعه بیمه با افزایش مداوم و تنوع و پوشش انواع بیمه ها برای افراد، شرکتها وجامعه، جز با توسل به روش شناسی علمی میسر نیست. بیمه مانند سایر خدمات بازرگانی در شمول مقررات، روش ها و تصمیمات مدیریتی است ومنطقی ترین روش برخورد با آن برخورد استراتژیک است. به طور کلی نظام بیمه در ایران با ضعفهایی مواجه است که از آن جمله میتوان بهمواردی نظیر فقدان فرهنگ بیمه اشاره نمود. با وجودضعف های موجود ،نظام بیمه درایران دارای فرصتهای قابلا عتنایی برای بالندگی است که می توان به تاثیر استفادهار رسانه های جمعی اشاره نمود.رسانه های جمعی گذشته ازانکه خود فرهنگ غالبی را ترویج کنند ، از عناصر فرهنگ سازهستند . نقش فرهنگ سازی در ذات یک رسانه نهفته است و از این رورسانه ها،آینة تمام و کمال فرهنگ کلی جامعه می باشند. بین میزان آگاه سازی، برنامه های آموزشی، اطلاع رسانی و اثرگذاری رسانه های جمعی با توسعه فرهنگ بیمه عمر رابطة معناداری وجود دارد. همچنین تغییرات مربوط به توسعه فرهنگ بیمه عمر به کمک ابعاد رسانه های جمعی قابل تبیین بود. در ادامه نیز مشخص شدبا توجه به میزان بتا بدست آمده می توان گفت به ازاء یک واحد افزایش ابعاد رسانه های جمعی، فرایند توسعه فرهنگ بیمه عمر نیز تحت تاثیر قرار می گیرد .

کلیدواژه‌ها