نقش و تاثیر بزه دیده غیرمسلمان در قتل عمد توسط مسلمان از نظر بزه دیده شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جزا و جرم شناسی ، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه ازاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 استاد مدعوگروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. دانشیار ، گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه

3 استادمدعو گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. استادیار ، گروه حقوق دانشکده ادبیات علوم انسانی ، دانشکده

4 استادیار گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

چکیده

با توجه به اینکه رابطه میان دین و قتل، نیاز به بررسی و تحلیل بسیاری دارد، گروهی در راستای قتل افراد کافر و عدم قصاص قاتل مسلمان، آن را به دین نسبت داده‌اند که آن را یک خشونت دینی تلقی می-نمایند، در حالیکه عده‌ای دیگر با تبرئه ی دین، این رفتار نابهنجار را به فرهنگ تسلط یافته در یک جامعه ربط می دهند، چراکه هیچ توجیهی برای اینگونه خشونت‌ها در دین وجود ندارد.
اگرچه از طرفی در علم جرم‌شناسی در بحث جرم‌های ناشی از نفرت، نظریه‌هایی در رابطه با تناسب دین و خشونت ارائه شده که قدسی و لایتغیر بودن ارزش‌های دینی را سبب خشونت زا و لطیف و فرهنگی بودن دین را منجر به خشونت زدایی می‌دانند که در کنار آن برخی رفتار و گفتار و کردار، جنسیت، قومیت و طریقه زیستی بزه دیده را بی تاثیر در وقوع جنایت بر علیه او نمی‌دانند ولی حقیقت این است که حاکمان و افراد جامعه با درک بی اساس یا بد فهمی از دین، دچار اینگونه خشونت‌ها می‌شوند چراکه درک و فهم صحیح از دین، این خشونت را بوجود نمی آورد و صرف کافر بودن‌ شخصی دلیل تبعیض در حقوق مالی و شهروندی وی نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها