تاثیرات برآمدن اسلام در سیستان قرن نخست هجری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ و باستان شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه تاریخ و باستان شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاره آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

سیستان به دلیل موقعیت خاص خود همواره کانون توجه اقوام و ملل گوناگون بوده است. هر قوم و ملتی که پا به این سرزمین نهاد، تاثیراتی بر جامعه سیستان گزارده است. ایران بزرگ تا قبل از حمله عرب، قرن های متمادی دارای حکومت های قدرتمندی بوده و همراه آن اقتصاد پررونقی داشته است. با ورود اسلام شرایط سیاسی تغییر نمود و سیستان تابع خلافت اسلامی گردید.
هدف در این پژوهش بررسی و تحلیل تاثیرات ورود اسلام به سیستان در سده نخست هجری است. روش پژوهش،توصیفی- تحلیلی بوده است ، که به شیوه ای کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است.
ورود اسلام به سیستان تاثیرات عمیق و بنیادی بر ساختار های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این سرزمین داشته است. هرچند شاید به نظر برسد این تاثیرات بر بومیان این منطقه کمتر بود، اما به دلیل سلطه عرب به لحاظ سیاسی و مذهبی در جهان اسلام تاثیرشان بر جامعه ایرانی عمیق بود. مردم سیستان با سازمان و ساختار قبیله ای، معیشتی و فرهنگی خاص که داشتند، خود دستخوش تحولات در جنبه های معشیتی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گردیدند.

کلیدواژه‌ها