بررسی جامعه شناختی انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان های بویراحمد ودنا در سال(1398)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری، جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران، ایران

2 هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران

3 گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

رأی دهـی و مـشارکت در انتخابات، به عنوان رایج ترین نوع مشارکت سیاسی است که شهروندان افکار و عقاید خود را در اداره امور عمومی و اجتماعی اعمال می‏نمایند. هدف پژوهش حاضر بررسی جامعه شناختی عوامل موثر برمشارکت مردم شهرستان های بویراحمد و دنا، درانتخابات مجلس شورای اسلامی است. لذا ‏تاثیرمتغیرهای مستقلی چون نقش تعلقات مذهبی، سرمایه اجتماعی، وابستگی ایلی و طایفه ای، رسانه ها و شبکه های اجتماعی و احزاب و انجمن ها بر میزان مشارکت مردم بررسی شد. ازنظر‏ روش‏شناسی، با روش پیمایش و مبتنی بر بهره گیری از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شد. به دلیل اینکه متغیر های ذکر شده ازتوزیع نرمال برخوردار نبودند از آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن برای سنجش بین متغیر ها استفاده گردید. با توجه به خروجی نرم افزار ،Spss بیشترین تاثیر به ترتیب به نقش تعلقات مذهبی به میزان90/0، سرمایه اجتماعی81/0، وابستگی قومی وطایفه ای76/0، رسانه ها و شبکه های اجتماعی 63/0، احزاب وانجمن ها 17/0، مربوط است.

کلیدواژه‌ها