تأثیر قشربندی های خوزستان بر آگاهی بخشی و مشارکت سیاسی دانشجویان خوزستان بعد از انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک دیمتل، به دنبال طراحی مدل قشربندی های خوزستان بر آگاهی بخشی و مشارکت سیاسی دانشجویان خوزستان بعد از انقلاب می‌باشد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، از نوع تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده و به منظور گرد آوری اطلاعات، با روش نظری و هدفمند (گلوله برفی) با تعداد 14 نفر از خبرگان دانشگاه مصاحبه انجام شد. با استفاده از نظرات خبرگان تعداد 34 متغیر، نهایی شدند که مبنای تهیه پرسشنامه اصلی طرح قرار گرفتند. تعداد 375 پرسشنامه بین دانشجویان استان خوزستان در سال 1397 توزیع شد. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل تم و جهت رتبه‌بندی مؤلفه-ها و شاخص‌های تأیید شده از بین تکنیک‌های تصمیم‌گیرهای چند معیاره، از تکنیک دیمتل تحت بستر نرم افزار Super Decision استفاده شده است. نتایج نشان داد که منزلت و پایگاه بیشترین تأثیر را در افزایش قشربندی جامعه خوزستان دارد و همچنین تحصیلات کمترین تأثیر را در مؤلفه های قشربندی جامعه خوزستان دارد. شرایط آموزشی بیشترین تأثیر را در افزایش مشارکت سیاسی دانشجویان در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه سیاستگذاری عمومی دارد و همچنین جو عاطفی کمترین تأثیر را در افزایش مشارکت سیاسی دانشجویان در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه سیاستگذاری عمومی دارد.

کلیدواژه‌ها