جامعه شناسی حقوق شهروند مجازی دروب تاریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی نجف اباد گروه حقوق

2 دانشیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،، نجف آباد، ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

چکیده:
در جامعه‌شناسی حقوق به منابع غیررسمی و نامحسوس حقوق توجه می‌شود و بر این نکته تأکید می‌شود که اکتفا به نظریه حقوقی محض نمی‌تواند بیانگر نقش واقعیت‌های حقوقی در تنظیم روابط اجتماعی باشد.به همین منظور با توجه به اینکه درمحیط وب تاریک قوانین بسیارکم رنگ است نیاز است که با دیدگاه جامعه شناسی وضعیت حضورشهروندان مجازی را بررسی کنیم .به واقع زمانی که شما ازطریق مرورگرهای رایجی مثل گوگل به جستجوی اطلاعاتی می پردازیم تنها به 4٪اطلاعات موجوددرفضای مجازی دسترسی دارید بنابراین 96٪دیگراطلاعات ازدیدهمگان پنهان است ودرمحیط وب پنهان نهفته است.طبق قانون فیلترایران دسترسی کاربران به محیط غیرقانونی است زیراهویت کاربران که ازآن به عنوان آدرس IPیادمی کنیم به دلیل استفاده ازفیلترشکن ونرم افزارTorمشخص نیست وبه همین دلیل این محیط،تبدیل به مکانی به جرم وجنایات شده است.روش تحقیق توصیفی تحلیلی است وهدف ازاین پژوهش توصیف ومعر فی خطرات این محیط به کاربران وشناسایی ابعادحقوقی آن است تابدین وسیله بتوان گامی درجهت تدوین قوانین بیشتردرخصوص وب تاریک برداشت واز،دردام افتادن افراددراین محیط جلوگیری کرد.باتوجه به تحقیقات صورت گرفته دراین پژوهش به این نتیجه رسیدیم که به دلیل جهانی بودن جرایم وب تاریک وبالارفتن آمارجرم وجنایات دراین محیط لازم است اقدامات وهمکاری های بین المللی بیشتری صورت بگیردتابتوان ازجرم وجنایات زیادی که دراین محیط رخ می دهدجلوگیری کرد.
کلیدواژگان:
وب تاریک,جامعه شناسی ,شهروند مجازی,حقوق

کلیدواژه‌ها