پدیده های نوظهور مالی (بیت کوین) از دیدگاه قرآن کریم و فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجویی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد شهید باهنر کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

از نظر آموزه‌های قرآن کریم مال دارای ارزش نسبی و در راستای آفرینش و رضایت الهی است. همچنین مال باید از طریق حلال و در یک مسیر سالم اقتصادی به جریان و مالکیت در آید. از این رو حلیت مال به دو معنای حلیت ذاتی مال و حلیت کسب و مالکیت بسیار مورد تاکید آموزه‌های قرآن کریم است وپول که معیاراندازه مال وابزار معاملات و یکی از پدیده هایی است که در زندگی اقتصادی مردم از دیرزمان مورد استفاده قرار گرفته به رغم ظاهری ساده، دائما در حال تحول و ارتقا است. از سال 2009 شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا به وجود آمد. تحت عنوان پول رمزنگاری شده (بیت کوین) و تنها از طریق فضای مجازی منتقل می شود. با فراگیرشدن این نوع پول تحول جدی در ماهیت و کارکرد اقتصادی پول ایجاد می شود. تغییر در ماهیت و کارکرد اقتصادی ممکن است کارکرد فقهی متفاوتی نسبت به پول معمولی به دنبال داشته باشد. بنابراین لازم است علمای فقه با استناد به آیات قرآن کریم و روایات، ماهیت و کارکردهای اقتصادی این پدیده را با دقت شناسایی نمایند و انواع احکام مجاز و غیرمجاز بکارگیری آن را در روابط اقتصادی روشن کنند. در این راستا در پژوهش حاضر ابتدا موضوع شناسی پولهای رمزنگاری شده صورت پذیرفته سپس ابعاد فقهی موضوع استخراج تبیین گشته است.

کلیدواژه‌ها