آموزش سازمانی در یادگیری افراد با توجه به تاثیر هوش معنوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مدیر عامل شرکت آموزشی اکسیردانش نوین ایرانیان، تهران، ایران.

چکیده

هوش معنوی شامل حس معنا و داشتن مأموریت در زندگی است که باعث درک متعادل از ارزش ماده و معتقد به بهتر شدن دنیا می شود که برای حل مشکلات و مسائل مربوط به معنای زندگی و ارزش ها مورد استفاده قرار می گیرد. کارمندان اغلب حرفه خود را با امید وانتظاراتی ویژه با توجه به هوش معنوی برای رسیدن به بالاترین سطح در سازمان شروع می کنند و اکثر آنها به پیشرفت خود، رسیدن به قدرت، کسب بالاترین مسئولیتها و پاداشها اهمیت می دهند. این تحقیق با تأکید بر سه رویکرد مشخص یادگیری سازمانی رفتاری، یادگیری ادراکی و یادگیری اجرایی کارکنان و با توجه به اثرات هوش معنوی در دو سطح سابقه خدمت (10 و کمتر از 10 سال و بالای 10 سال) با استفاده از روش همبستگی در جامعه آماری کارکنان شاغل در یک سازمان با حجم نمونه 219 نفر بررسی شد. با این بررسی ضرایب همبستگی در سطوح سابقه خدمت، بین دو متغیر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی و تحلیل رفتگی تحلیل و روابط بین آن مشخص می شود. نتایج نشان می دهد که با افزایش سابقه خدمت ضریب همبستگی به دست آمده کاهش می یابد که این نتیجه با تحلیل رابطه بین با دو متغیر اصلی مطابقت دارد و با افزایش سن کارمندان (کارمندانی که سابقه خدمت بالاتری دارند) ضریب همبستگی تحلیل رفتگی و سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی کاهش یافت که انتظار می رود با افزایش سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی، تحلیل رفتگی کارمندان افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها