بررسی وجود اشتراکات فرهنگی و نیاز دیپلماسی اقتصادی قوی بین دو کشور ایران و افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مسائل ایران، واحد زاهدان، دانشگاه ازاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ایران

3 استادیار دکتری علوم سیاسی، واحد زاهدان، دانشگاه ازاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

روابط ایران و افغانستان بر مبنای مشترکات بسیاری که درتاریخ، فرهنگ و دین داشته‌است استوار بوده‌است. در دوران حکومت پهلوی آرامش نسبی بین دو کشور برقرار بود و حاکمان دو کشور روابط صمیمانه ای با یکدیگر داشته‌اند. انقلاب اسلامی در ایران سال 1357 به وقوع پیوست و هم زمان مردم افغانستان دولت جدید کشورشان را کمونیستی و کافر خطاب میکردند امام خمینی انقلاب ایران را اسلامی معرفی نمود که باعث شد انقلاب اسلامی در افغانستان دارای محبوبیت شود و طرفدارانی را به خود جلب کند در این رساله به دنبال آن هستیم دیپلماسی اقتصادی را معرفی و تبیین کنیم و به عنوان یک عنصر مشترک منفعت محور و سودآور، دیپلماسی اقتصادی ایران و افغانستان را در دو دوره پهلوی و جمهوری اسلامی مورد مقایسه، ارزیابی و تحلیل قرار دهیم. با وجود اشتراکات فرهنگی و نیاز دیپلماسی اقتصادی قوی بین دو کشور ایران و افغانستان،با توجه به عدم توجه به دیپلماسی اقتصادی و عدم کارآمدی آن در روابط دو کشور به دلیل عدم وحدت نظر و هماهنگی مسئولین دو کشور در تعیین اولویت ها، فقدان استراتژی اقتصادی، تاثیر عوامل ایدئولوژیکی و نقش آفرینی کشورهای دیگر چون پاکستان، آمریکا و... بر روابط دوکشور دیپلماسی اقتصادی کارآمدی بر روابط دو کشور تاکنون حاکم نبوده است. لازم است برای ایجاد یک دیپلماسی کارآمد در روابط دو کشور تغییر نگرش هم در حوزه اندیشه و استراتژی و هم در حوزه اجرا و عملیاتی داشته باشیم.

کلیدواژه‌ها