بررسی مهریه در نظام حقوقی ایران با توجه به مداخله های اقتصادی ؛سیاسی و اجتماعی حاکمیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی ؛دانشکده علوم انسانی؛دانشگاه آزاد اسلامی؛یزد؛ایران

2 گروه حقوق عمومی؛دانشکده علوم انسانی؛دانشگاه آزاد اسلامی؛یزد؛ایران

چکیده

مهریه زن جزو اموال یک زن به حساب می آید، در قرآن و دیدن اسلام و همچنین احدادیث بر حقوق زن تاکید شده است که در این مقاله به آن اشاره کرده ایم. در این مقاله به روند تاریخی حقوق زن تا به امروز اشاره کردیه ایم و همه عوامل مختلف که تاثیری بر روی آن دارند از نظر اجتماعی، اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است پیش‌ از اسلام، همچنین‌ در انتخاب‌ شوهر نیز به‌ هیچ‌ وجه‌ نظر زن، دخیل‌ نبوده‌ و دختر بدون‌ چون‌ و چرا باید تسلیم‌ می‌شد. زنجیرهائی‌ که‌ بر دست‌ و بال‌ زن‌ بسته‌ بود، بدست‌ اسلام، در 14 قرن‌ قبل‌ شکست. حال‌ آنکه‌ مغرب‌ زمین‌ در همین‌ سه‌ قرن‌ اخیر، بتدریج‌ متوجه‌ ابتدائی‌ترین‌ حقوق‌ زن‌ شده‌ است. از قرن‌ هفده‌ و هجده‌ به‌ بعد در زمینه‌ مسائل‌ اجتماعی، توجه‌ به‌ حقوق‌ بشر در غرب‌ شکل‌ گرفت. از اصول‌ اساسی‌ آن‌ این‌ بود که‌ انسان‌ بالفطره‌ و به‌ فرمان‌ خلقت‌ و طبیعت، واجد یک‌ سلسله‌ حقوق‌ و آزادی‌هاست‌ که‌ نمی‌توان‌ از فرد یا قومی‌ سلب‌ کرد. مهریه زن جزو اموال یک زن به حساب می آید، در کتاب آسمانی قرآن و دیدن اسلام و همچنین احادیث بر حقوق زن تاکید ویژه ای شده است که از جمله دلایل اهمیت این موضوع در جامعه ماست، بدین جهت که که بایدها و نبایدهای مدنی و قانونگذاری کشور ما بر پایه اصول کتاب قرآن پایه ریزی شده است.

کلیدواژه‌ها