بررسی متغیرهای موثر بر مزیت رقابتی و چالش های اقتصادی، اجتماعی ایران در استخراج رمز ارز های جهان روا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

این مقاله درصدد بررسی متغیرهای موثر بر مزیت رقابتی و چالش های اقتصادی، اجتماعی ایران در استخراج رمز ارز های جهان رواست. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان واحد رمز ارز های جهان روای بانک مرکزی جمهوری اسلامی، واحد صدور مجوز های وزارت صنعت و معدن و تجارت در حوزه استخراج رمز ارز‌ها، واحد بایگانی اطلاعات و واحد های کنترل توزیع برق و تولید برق سیستم های سی اچ پی شرکت توانیر تهران و البرز تشکیل می دهند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس، 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق این پژوهش روش تحلیل محتوای کیفی است. براساس نتایج تحقیق چالش های شناسایی شده در قالب چهار مقوله چالش های قانونی با 9 کد، چالش های اقتصادی با 7 کد، چالش های زیر ساختی با 5 کد و چالش های تکنولوژیک با 5 کد شناسایی و دسته بندی شدند. علاوه بر این 7 مقوله مؤثر بر ایجاد مزیت رقابتی ایران مورد شناسایی قرار گرفتند که مولفه (مقوله) اول مزیت های ذاتی رمز ارزها می باشد که شامل 7 کد، مولفه مزیت های امنیتی رمز ارزها با 5 کد، مولفه مزیت های قانونی رمز ارزها با 6 کد، مولفه مزیت های اقتصادی رمز ارزها با 5 کد، مولفه مزیت های زیر ساختی ایران برای استخراج رمز ارزها با 5 کد، مولفه مزیت های ایران در حوزه انرژی با 6 کد و مزیت های قانونی ایران در زمینه تجارت خارجی با 9 کد دسته بندی شدند.

کلیدواژه‌ها