بررسی چالشهای حقوقی تحصیل و تملک اراضی در قراردادهای صنعت نفت و گاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ، ایران

2 گروه حقوق ، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم ، ایران.

3 گروه حقوق ، واحد شهر قدس ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

چکیده

مقاله حاضر درصدد بررسی چالشهای حقوقی تحصیل و تملک اراضی در پروژه های صنعت نفت و گاز است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی قوانین تملک اراضی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانهای میباشد. در مقاله این سوال مطرح است که: تحصیل و تملک اراضی در پروژههای صنعت نفت و گاز در قوانین ایران با چه چالشهای روبه رو است؟ در پاسخ به سوال اصلی این فرض مطرح است که« به نظر میرسد مشکلات ناشی از تغییرات قوانین و تغییر ساختاری در صنعت نفت، چالش تعدد قوانین به صورت عام و خاص، عدم استفاده از تکنولوژی پیشرفته روز، چالش تعارض بین نسخ و یا تخصیص قانون اساسنامه و مشکلات مدیریتی در امور تحصیل و تملک از جملهی چالشهای این حوزه به حساب میآیند» نتیجه کسب شده از مقاله این است که در حوزه تحصیل و تملک اراضی در صنعت نفت توجه به الزامات و تشریفات قانونی از یک طرف و الزامات و تشریفات و رویه های قراردادی توافقی بین کارفرمای نفتی و پیمانکاری نفتی تفکیک شد از سوی دیگر ضروری است .

کلیدواژه‌ها